Voorwaarden & Privacy Policy

Ondernemingsgegevens:
Arfeuille Hilde
tablooVivant
Wijnendalestraat 78, 800 Roeselare-Beveren
hilde@tabloovivant.be
051/ 69 07 49
BE 0808-949-019


Artikel 1 : Algemene bepalingen

De e-commerce website van tablooVivant, EZ met maatschappelijke zetel te Roeselare-Beveren, Wijnendalestraat 78, BE0808.949.019, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webshop online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van tablooVivant moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door tablooVivant aanvaard zijn.

Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Leveringskosten worden expliciet vermeld evenals de prijs van optioneel een kaartje, een lint…
De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 : Aanbod

De verkoper spant zich in om het aangeboden artikel zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Het is mogelijk dat boeketten ( natuur- en seizoensgebonden artikelen) op het ogenblik van de levering kleine verschillen vertonen met de getoonde artikelen.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door tablooVivant. tablooVivant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt,wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4 : Online aankopen

Aankopen dient 2 dagen voor de gewenste leveringsdatum te geschieden.
Zo niet kan een afhandeling op het gevraagde tijdstip niet gegarandeerd worden.
Het online bestellen verloopt als volgt :

  1. Keuze maken binnen de aangegeven categorieën
  2. Keuze maken artikel en toevoegen aan je winkelmandje
  3. Optie aanduiden + eventuele tekst kaartje/lint
  4. Aanvullen persoonsgegevens, selectie particulier of zakelijk, eventueel aangepast leveradres
  5. Afleveropties aanvullen (correct en fysiek bestaand afleveradres)
  6. Betaalmethode selecteren (bancontact/Belfius Direct Net…)
  7. Controle uitvoeren
  8. Akkoordverklaring met de algemene voorwaarden
  9. Definitief bestellen en betalen

Artikel 5 : Levering en uitvoering van de overeenkomst

Van zodra de effectieve betaling van het artikel gebeurd is, komt de overeenkomst tot stand.
De verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling vooralsnog te weigeren in de volgende gevallen : in geval van uitputting van de voorraad; in geval van overmacht. Indien een bestelling niet kan uitgevoerd worden, zal de koper hiervan zo vlug mogelijk worden verwittigd. Indien geen vergelijk met de koper kan worden gevonden, zal de betaling binnen de 7 dagen terug aan de koper overgemaakt worden.
Voor levering ( enkel in België)zal er een aparte leveringskost worden aangerekend afhankelijk van de afstand(binnen Roeselare € 5.00 en binnen een straal van 10 km € 10.00);afhalen is uiteraard kosteloos. Het transport gebeurt op risico van de klant.
Levering geschiedt op het gevraagde tijdstip .(vanaf 2 dagen na bestelling)door tablooVivant.
Levering in een bedrijf, hotel, ziekenhuis of andere instelling gebeurt aan de receptie.
Indien een factuur gewenst is, dient dit afzonderlijk te worden aangeduid.

Artikel 6 : Aansprakelijkheid

De eventuele aansprakelijkheid van de verkoper kan nooit meer bedragen dan de waarde van de aankoopprijs van het artikel.

Artikel 7 : Klachtenregeling

De koper heeft de verplichting om het afgeleverde artikel onmiddellijk na te kijken op het ogenblik van de aflevering. Klachten betreffende de bestelde artikelen dienen, op straffe van verval, binnen de 3 dagen schriftelijk bij de verkoper toe te komen, bij voorkeur per e-mail( zie gegevens verkoper). De verkoper verbindt er zich toe hierop binnen de 24 uren gepast te reageren. Voor beschadigde artikelen wordt vereist een foto bij de klacht te voegen. In geval van foutief geleverde artikelen wordt in overleg met de klant een oplossing voorgesteld.

Artikel 8 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van tablooVivant.
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van tablooVivant te wijzen.

Artikel 9 : Herroepingsrecht

De koper heeft het recht om binnen de 14 dagen na ontvangst van het bestelde artikel, af te zien van de aankoop. Enkel niet-gebruikte en niet-beschadigde artikelen kunnen geretourneerd worden aan de verkoper mits zij in de originele verpakking worden teruggezonden. Voor o.m. volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet : voor artikelen die reeds gebruikt, onvolledig of vuil zijn, voor bederfbare artikelen zoals bijv. boeketten. Voor reeds gepersonaliseerde artikelen is herropeingsrecht evenmin toepasbaar.
Na controle en aanvaarding van het geretourneerde artikel wordt het bedrag van de aankoop terugbetaald op de rekening waarmee de betaling is geschied. De kosten voor het terugzenden zijn steeds ten laste van de koper. Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend door middel van een schriftelijke en ondubbelzinnige verklaring van de consument aan de ondernemer waarin deze stelt dat hij de overeenkomst wenst te herroepen. Na controle van het geretourneerde artikel en bij vaststellen van waardevermindering van het product, behoudt tablooVivant zich het recht om de koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 10 : Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis geleverd zijn, dient de klant contact op
te nemen met tablooVivant en het artikel zelf terug te bezorgen.
Bij vaststelling van een gebrek moet de klant tablooVivant zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld.
Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 11 : Klantendienst

tablooVivant is bereikbaar op het telefoonnummer 051/ 69 07 49 of per mail via hilde@tabloovivant.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 12 : Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, tablooVivant respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden :
administratie, klantenbestand, uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de
bestelling.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven , verhuren of
verkopen aan derden.

Artikel 13 : Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies― op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 14 : Aantasting geldigheid-niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door tablooVivant om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15 : Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16 : Toepasselijk rechtsgeschillen

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats/zetel van de verkoper bevoegd, onverminderd het recht van de koper om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling.